2011- New Growth, Desert a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Coming Home from Turkey Creek a&collage:b 180x180cm.jpg
2011-Dam Evening LIght 1&collage:board 38x38cm.jpg
2011-Dam Series 1 a&collage on board 38x38cm .jpg
2011-Dam Series 2 a:b 38x38cm .jpg
2011-Desert & Mud after Rain a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Desert Tree a:b 38x38cm .jpg
2011-Desert Trees a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Evening Stars & Shadows a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Evening Stars Upside Down a:b 38x38cm.jpg
2011-Fork Tree Fowlers Gap a:b 180x180cm.jpg
2011-Green after Rain, Outback a:b 38x38cm .jpg
2011-Late Light, Light Rain a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Luminous Reflections a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Moving Shadows a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Pink Creek Bed a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Silence & Light a:b 38x38cms.jpg
2011-Small Dam at Fowlers Gap a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Three Trees, River Bed a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Tree with Lights a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-View at Night, the New Studio a&collage:b 38x38cm.jpg
2011-Water Trees a:b 38x38cm.jpg
2011-Waterhole with Yellow Light a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Weeping Gums, Fowlers Gap a& collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Silence-Light-ab-38x38cms.jpg
 Black Waters Kimberleys 2013 acrylic on board 30x30cm
 Evening with Fast Cloud 2013 acrylic on board 130x120cm
 Flying into the Kimberleys 2013 acrylic on board 120x130cm
2013-Murphy-Gallipoli-Evening-ab-120x110cm-Gallipoli-art-prize-winning-work-aquired-by-club.jpg
2013-Murphy-Late-Light-South-Coast-Australia-acrylic-on-board-30x30cm-.jpg
2013-Murphy-The-Dam-Outback-122x130cm-acrylic-on-board-.jpg
2013-Murphy-Three-Times-of-Night-Dam-acrylic-on-board-120x130cm.jpg
2013-Murphy-Views-Walking-Killcare-acrylic-on-board-45x45cm.jpg
2014-Murphy-Blue-Sea-Yellow-Sky-a-cb-60x55cm.jpg
2014-Murphy-Ghost-Trees-ab-35x40cm.jpg
2014-Murphy-Half-Moon-at-the-Nek-aaluminium-153x153cm-ANU.jpg
2014-Murphy-Kapook-Tree-Cliff-Kimberley-acrylic-on-board-45x45cm.jpg
2014-Murphy-look-for-titile-o-cb-30x30cm-.jpg
2014-Murphy-look-for-titile-o-cb-35x40cm.jpg
2014-Murphy-Memorial-ANZAC-Cove-ab-100x100cm-ANU.jpg
2014-Murphy-Moving-Shadows-at-Mutawinji-acrylic-on-board-45x45cm-.jpg
2014-Murphy-STILL-EVENING-LIGHT-THE-NEK-153x153cms-ab-SHE.jpg
2014-Murphy-The-Emplacement-Eceabat-o-cb-35x40cm-gallery.jpg
2014-Murphy-The-Park-Port-Hacking-o-cb-46x46cm-.jpg
2015-Muphy-Land-Clouds-a-cb-35x41cm.jpg
2015-Murphy-A-Walk-at-Low-Tide-Man-O-War-a-cb-35x41cmjpg.jpg
2015-Murphy-Bendalong-Beach-a-cb-30x30cm.jpg
2015-Murphy-Black-Clouds-and-Native-Pines-a-cb-46x46cmjpg.jpg
2015-Murphy-Black-Tea-Tree-a-cb-35x41cm.jpg
2015-Murphy-Evening-Dam-Reflections-a-cb-46x46cm.jpg
2015-Murphy-Flood-Tide-Reflections-Jarvis-Bay-ab-130x140cm.jpg
2015-Murphy-Four-Trees-Walcha-a-cb-65x70cm.jpg
2015-Murphy-Green-Waters-Willcannia-a-cb-65x70cm.jpg
2015-Murphy-Influences-The-Kimberley-a-cal-150x150cm.jpg
2015-Murphy-Just-Evening-Fowlers-Gap-a-cb-46x46cm.jpg
2015-Murphy-Kimberley-Ridge-Light-a-cb-46x46cm.jpg
2015-Murphy-Low-Tide-Boodery-National-park-a-cb-150x150cm.jpg
2015-Murphy-Man-O-War-New-Zealand-a-cb-65x70cm.jpg
2015-Murphy-The-Distance-Kimberley-a-cb-130x140cm.jpg
2015-Murphy-View-Out-From-the-Nek-Gallipoli-35x35cm-.jpg
2015-NZ-35x41_edited-1.jpg
View-from-the-Jump-Ups-acrylic-on-board-120x120cm-28000-incl-gst.jpg
2013-Murphy-King-Sound-Kimberley-Coast-30x40cm-a&mm_b.MP.jpg
2013-Murphy-Mornington-Morning-30x40cm-a&mm_b.MP.jpg
2013-Murphy-Reflected-Light-after-the-Wet-198x198-a_a.jpg
2013-Murphy-Ridge-Lights-54x33.3cm-relief-collage_a_b.jpg
2013-Murphy-Waterhole-Mornington-30x40cm-a&mm_b.MP.jpg
2013-Murphy-White-Tree-at-Mornington-30x40cm-a&mm_b-MP.jpg
2013-Murphy-Night-Clouds-65.5x65.5cm-a&mm_b.jpg
2011- New Growth, Desert a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Coming Home from Turkey Creek a&collage:b 180x180cm.jpg
2011-Dam Evening LIght 1&collage:board 38x38cm.jpg
2011-Dam Series 1 a&collage on board 38x38cm .jpg
2011-Dam Series 2 a:b 38x38cm .jpg
2011-Desert & Mud after Rain a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Desert Tree a:b 38x38cm .jpg
2011-Desert Trees a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Evening Stars & Shadows a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Evening Stars Upside Down a:b 38x38cm.jpg
2011-Fork Tree Fowlers Gap a:b 180x180cm.jpg
2011-Green after Rain, Outback a:b 38x38cm .jpg
2011-Late Light, Light Rain a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Luminous Reflections a&collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Moving Shadows a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Pink Creek Bed a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Silence & Light a:b 38x38cms.jpg
2011-Small Dam at Fowlers Gap a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Three Trees, River Bed a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Tree with Lights a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-View at Night, the New Studio a&collage:b 38x38cm.jpg
2011-Water Trees a:b 38x38cm.jpg
2011-Waterhole with Yellow Light a:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Weeping Gums, Fowlers Gap a& collage:b 45.5x45.5cm.jpg
2011-Silence-Light-ab-38x38cms.jpg
 Black Waters Kimberleys 2013 acrylic on board 30x30cm
Black Waters Kimberleys2013acrylic on board30x30cm
 Evening with Fast Cloud 2013 acrylic on board 130x120cm
Evening with Fast Cloud2013acrylic on board130x120cm
 Flying into the Kimberleys 2013 acrylic on board 120x130cm
Flying into the Kimberleys2013acrylic on board120x130cm
2013-Murphy-Gallipoli-Evening-ab-120x110cm-Gallipoli-art-prize-winning-work-aquired-by-club.jpg
2013-Murphy-Late-Light-South-Coast-Australia-acrylic-on-board-30x30cm-.jpg
2013-Murphy-The-Dam-Outback-122x130cm-acrylic-on-board-.jpg
2013-Murphy-Three-Times-of-Night-Dam-acrylic-on-board-120x130cm.jpg
2013-Murphy-Views-Walking-Killcare-acrylic-on-board-45x45cm.jpg
2014-Murphy-Blue-Sea-Yellow-Sky-a-cb-60x55cm.jpg
2014-Murphy-Ghost-Trees-ab-35x40cm.jpg
2014-Murphy-Half-Moon-at-the-Nek-aaluminium-153x153cm-ANU.jpg
2014-Murphy-Kapook-Tree-Cliff-Kimberley-acrylic-on-board-45x45cm.jpg
2014-Murphy-look-for-titile-o-cb-30x30cm-.jpg
2014-Murphy-look-for-titile-o-cb-35x40cm.jpg
2014-Murphy-Memorial-ANZAC-Cove-ab-100x100cm-ANU.jpg
2014-Murphy-Moving-Shadows-at-Mutawinji-acrylic-on-board-45x45cm-.jpg
2014-Murphy-STILL-EVENING-LIGHT-THE-NEK-153x153cms-ab-SHE.jpg
2014-Murphy-The-Emplacement-Eceabat-o-cb-35x40cm-gallery.jpg
2014-Murphy-The-Park-Port-Hacking-o-cb-46x46cm-.jpg
2015-Muphy-Land-Clouds-a-cb-35x41cm.jpg
2015-Murphy-A-Walk-at-Low-Tide-Man-O-War-a-cb-35x41cmjpg.jpg
2015-Murphy-Bendalong-Beach-a-cb-30x30cm.jpg
2015-Murphy-Black-Clouds-and-Native-Pines-a-cb-46x46cmjpg.jpg
2015-Murphy-Black-Tea-Tree-a-cb-35x41cm.jpg
2015-Murphy-Evening-Dam-Reflections-a-cb-46x46cm.jpg
2015-Murphy-Flood-Tide-Reflections-Jarvis-Bay-ab-130x140cm.jpg
2015-Murphy-Four-Trees-Walcha-a-cb-65x70cm.jpg
2015-Murphy-Green-Waters-Willcannia-a-cb-65x70cm.jpg
2015-Murphy-Influences-The-Kimberley-a-cal-150x150cm.jpg
2015-Murphy-Just-Evening-Fowlers-Gap-a-cb-46x46cm.jpg
2015-Murphy-Kimberley-Ridge-Light-a-cb-46x46cm.jpg
2015-Murphy-Low-Tide-Boodery-National-park-a-cb-150x150cm.jpg
2015-Murphy-Man-O-War-New-Zealand-a-cb-65x70cm.jpg
2015-Murphy-The-Distance-Kimberley-a-cb-130x140cm.jpg
2015-Murphy-View-Out-From-the-Nek-Gallipoli-35x35cm-.jpg
2015-NZ-35x41_edited-1.jpg
View-from-the-Jump-Ups-acrylic-on-board-120x120cm-28000-incl-gst.jpg
2013-Murphy-King-Sound-Kimberley-Coast-30x40cm-a&mm_b.MP.jpg
2013-Murphy-Mornington-Morning-30x40cm-a&mm_b.MP.jpg
2013-Murphy-Reflected-Light-after-the-Wet-198x198-a_a.jpg
2013-Murphy-Ridge-Lights-54x33.3cm-relief-collage_a_b.jpg
2013-Murphy-Waterhole-Mornington-30x40cm-a&mm_b.MP.jpg
2013-Murphy-White-Tree-at-Mornington-30x40cm-a&mm_b-MP.jpg
2013-Murphy-Night-Clouds-65.5x65.5cm-a&mm_b.jpg
info
prev / next